Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een een verhoogde tegemoetkoming?

Verhoogde tegemoetkoming 

Als je een laag inkomen hebt, kom je misschien in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming maakt dat je voor gezondheidszorg minder moet betalen. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, de tandarts, de kinesitherapeut of een andere zorgverlener en/of bij opname in het ziekenhuis.   

De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat je met een laag inkomen of behorende tot een bepaalde sociale categorie (vroeger de WIGW1) recht hebt op een aantal voordelen zoals:  

 • Een derdebetalerssysteem waarbij de medische kosten rechtstreeks worden geregeld met de mutualiteit. De regeling derdebetalerssysteem betekent dat je als patiënt enkel het remgeld of persoonlijk aandeel betaalt. De zorgverlener ontvangt het resterende bedrag van het officiële honorarium via de mutualiteit. Deze regeling is niet van toepassing voor ereloonsupplementen van gedeeltelijk of niet-geconventioneerde zorgverleners. Deze worden volledig door de patiënt betaald. Huisartsen zijn verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De enige uitzondering op die verplichting zijn de huisbezoeken.   
 • Terugbetaling ziektekosten: een lagere persoonlijke bijdrage (minder remgeld) bij uitgaven van gezondheidszorg zoals bezoek artsen, tandartsen, kinesitherapeuten of andere zorgverleners. Ook geldt dit voor sommige geneesmiddelen.  
 • Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten  
 • Verminderde bijdrage Vlaamse Sociale Bescherming  
 • Verminderd tarief openbaar vervoer – De Lijn en NMBS  
 • Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of 65+, Verwarmingstoelage (toelage Sociaal Verwarmingsfonds)  
 • Extra voordelen afhankelijk van de mutualiteit waar je bent aangesloten.  

Tip: Hoe kan je zelf controleren of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Neem een geel kleefbriefje van de mutualiteit. Indien de code gerechtigde onderaan de mutualiteitsklever eindigt op een 1, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. 

Je kunt op 3 manieren een verhoogde tegemoetkoming bekomen:  

1.  Op basis van een sociale uitkering heb je AUTOMATISCH recht op de verhoogde tegemoetkoming. 

 • Leefloon of gelijkgestelde OCMW-steun (ten minste 3 volledige onderbroken maanden)  
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)  
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Vlaamse Sociale Bescherming)  
 • Tegemoetkoming voor Personen met een Handicap (inkomensvervangende of integratietegemoetkoming)   
 • Kinderen met een erkende handicap van minstens 66% ongeschiktheid  
 • Op basis van een hoedanigheid – AUTOMATISCH recht op de VT  

2.   Als je ingeschreven bent bij de mutualiteit onder hoedanigheid van:  

 • Weeskind die beide ouders verloren hebben  
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen  

3.  Laag inkomen (GEEN automatisch recht -> na inkomensonderzoek)  

 • Iedereen kan in principe een verhoogde tegemoetkoming aanvragen op basis van een inkomensonderzoek. Standaard worden de bruto belastbare inkomsten van het voorgaande jaar onderzocht. Deze personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is een bepaald bedrag (voor een alleenstaande), te verhogen met een bepaald bedrag per persoon ten laste.  Via deze link vind je de grensbedragen opvragen die jaarlijks worden aangepast. Je vraagt dit aan via je ziekenfonds.  

Voor onderstaande kwetsbare groepen (= indicator) wordt hierop een uitzondering gemaakt en houdt men rekening met het maandinkomen van de laatste maand voor de aanvraag.   

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen en gehandicapten (zogenaamde WIGW-statuut)  
 • Personen die ten minste 1 jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn  
 • Eenoudergezinnen  

De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor jou als betrokkene als jouw personen ten laste. 

Meer info over de verhoogde tegemoetkoming kan je terugvinden op de website van je ziekenfonds of via het RIZIV. Of contacteer de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds die jou kunnen helpen om dit in orde te brengen.