Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Op welke soorten loopbaanonderbreking heb ik recht als mantelzorger?

1. Verlof voor medische bijstand 

Indien je medische bijstand wil verlenen aan een ernstig ziek familielid (tot de tweede graad) of een aanverwante tot de eerste graad (uitzondering 2e graad in overheidsbedrijven), kan je de arbeidsprestaties tijdelijk schorsen. Je kunt deze uitkering aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onder de vorm van een volledige of gedeeltelijk loopbaanonderbreking. Meer info over verlof voor medische bijstand vind je hier.

Hieronder vind je een overzicht van de zieke familieleden en aanverwanten waarvoor je medische bijstand kunt aanvragen: 

  • Gezinsleden zijn de personen met wie je samenwoont, met name alle personen die onder hetzelfde dak wonen als u (ongeacht de band die je met hen hebt). 
  • Bloedverwanten 1ste graad: je ouders (vader en moeder) en je kinderen. 
  • Bloedverwanten tot de 2de graad: je grootouders, kleinkinderen en broers en/of zussen 
  • Aanverwanten 1ste graad: je schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van je kinderen. 
  • Aanverwanten 2de graad: Uitzondering: In de federale, regionale en gemeenschapsbesturen, in de autonome overheidsbedrijven, in het onderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding ...) worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd. Je broers en zussen van je echtgeno(o)t(e), echtgenoten van je broers en zussen, echtgenoten van je kleinkinderen, kleinkinderen van je echtgeno(o)t(e), grootouders van je echtgeno(o)t(e), echtgenoten van je grootouders. 

Ben je werknemer? Dan kan je gedurende 12 maanden volledige loopbaanonderbreking opnemen of 24 maanden bij een halftijdse of 1/5e gedeeltelijke loopbaanonderbreking opnemen. Voor meer informatie en documenten, contacteer de personeelsdienst van je werkgever of raadpleeg de website van de RVA loopbaanonderbreking

Ben je tewerkgesteld in de openbare sector of in een autonoom overheidsbedrijf? Neem dan eerst contact op met de personeelsdienst van je werkgever. Deze kijken de verschillende vormen van medische bijstand voor jou na en/of je voor bepaalde categorieën wordt uitgesloten. 

Ben je aan de slag als zelfstandige? Dan kan je als zelfstandige een tussenkomst bekomen om jouw beroepsactiviteiten te onderbreken. Contacteer hiervoor je sociaal verzekeringsfonds dat de aanvraag voor medische bijstand of mantelzorg kan opstarten. 

Hierbij vind je extra info in de brochure RVA - Focus op loopbaanonderbreking in het kader van verlof voor medische bijstand

2. Aanmoedigingspremie voor zorgkrediet in de zorgsector 

Als je loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand kan je in bepaalde situaties een bijkomende aanmoedigingspremie ontvangen van de Vlaamse gemeenschap. Dit is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse overheid ontvangt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  Meer info vind je hier.

Werk je in de Vlaamse of de federale openbare sector? Dan heb je GEEN recht op een bijkomende aanmoedigingspremie van de Vlaamse gemeenschap. 

Werk je in de privésector en neem je tijdskrediet om voor een ziek familielid of aanverwante te zorgen? Dan heb je wel recht op een aanmoedigingspremie  

Hierbij is een uitzondering op de regel. Als je bij de RVA voltijds verlof voor medische bijstand opneemt in weken in plaats van in maanden, kom je NIET in aanmerking voor een aanmoedigingspremie. Dit ‘flexibel’ verlof voor medische bijstand is enkel mogelijk op voorwaarde dat je werkgever ermee instemt. De onderbreking moet minstens een volledige maand betreffen.  

3. Verlof voor mantelzorg 

Je kunt als werknemer het verlof voor mantelzorg aanvragen via de werkgever bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het verlof voor mantelzorg is bedoeld om hulp of bijstand te verlenen aan een kwetsbare persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Je hoeft dus geen familieband te hebben met deze kwetsbare persoon.  

Verlof voor mantelzorg is een recht dus het kan niet zomaar geweigerd worden door je werkgever. Je kunt je arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken, op voorwaarde dat je erkend bent als mantelzorger voor wie je het verlof opneemt. Je kunt je arbeidsprestaties 3 maanden voltijds onderbreken ofwel 6 maanden halftijds of 1/5 verminderen. Een combinatie van beide vormen van vermindering is mogelijk. 

Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds die een beslissing zal nemen over deze erkenning als mantelzorger. Deze erkenning blijft 1 jaar geldig maar kan worden verlengd. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie over de erkenning en verlof voor mantelzorg. 

4. Palliatief verlof 

Je kunt palliatief verlof aanvragen om een dierbare zieke bij te staan die zich in een terminale fase bevindt. Je hoeft dus geen familie te zijn. Deze bijstand kan uit medische, sociale, familiale, administratieve of mentale begeleiding bestaan.  

Palliatief verlof kan je bekomen voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met een bijkomende periode van 2 keer één maand. Hierbij kan je je arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk, voltijds, halftijds of 1/5 verminderen of onderbreken. Het is een recht dus je werkgever kan dit palliatief verlof niet weigeren. Je brengt je werkgever op de hoogte en bezorgt deze een attest ingevuld door de arts van de patiënt die palliatieve zorgen krijgt. Je kunt een papieren of elektronische aanvraag doen om een uitlering te bekomen bij de RVA. 

Voor het opnemen van palliatief verlof, ontvang je maandelijks een vervangingsuitkering uitbetaald door de RVA.