Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Welke financiële voordelen heb ik als patiënt?

1. Verhoogde tegemoetkoming 

Als je een laag inkomen hebt, kom je misschien in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming maakt dat je voor gezondheidszorg minder moet betalen. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, de tandarts, de kinesitherapeut of een andere zorgverlener en/of bij opname in het ziekenhuis.   

De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat je met een laag inkomen of behorende tot een bepaalde sociale categorie (vroeger de WIGW1) recht hebt op een aantal voordelen zoals:  

 • Een derdebetalerssysteem waarbij de medische kosten rechtstreeks worden geregeld met de mutualiteit. De regeling derdebetalerssysteem betekent dat je als patiënt enkel het remgeld of persoonlijk aandeel betaalt. De zorgverlener ontvangt het resterende bedrag van het officiële honorarium via de mutualiteit. Deze regeling is niet van toepassing voor ereloonsupplementen van gedeeltelijk of niet-geconventioneerde zorgverleners. Deze worden volledig door de patiënt betaald. Huisartsen zijn verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De enige uitzondering op die verplichting zijn de huisbezoeken.   
 • Terugbetaling ziektekosten: een lagere persoonlijke bijdrage (minder remgeld) bij uitgaven van gezondheidszorg zoals bezoek artsen, tandartsen, kinesitherapeuten of andere zorgverleners. Ook geldt dit voor sommige geneesmiddelen.  
 • Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten  
 • Verminderde bijdrage Vlaamse Sociale Bescherming  
 • Verminderd tarief openbaar vervoer – De Lijn en NMBS  
 • Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of 65+, Verwarmingstoelage (toelage Sociaal Verwarmingsfonds)  
 • Extra voordelen afhankelijk van de mutualiteit waar je bent aangesloten.  

Tip: Hoe kan je zelf controleren of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Neem een geel kleefbriefje van de mutualiteit. Indien de code gerechtigde onderaan de mutualiteitsklever eindigt op een 1, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. 
  

Je kunt op 3 manieren een verhoogde tegemoetkoming bekomen:  

1.  Op basis van een sociale uitkering heb je AUTOMATISCH recht op de verhoogde tegemoetkoming. 

 • Leefloon of gelijkgestelde OCMW-steun (ten minste 3 volledige onderbroken maanden)  
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)  
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Vlaamse Sociale Bescherming)  
 • Tegemoetkoming voor Personen met een Handicap (inkomensvervangende of integratietegemoetkoming)   
 • Kinderen met een erkende handicap van minstens 66% ongeschiktheid  
 • Op basis van een hoedanigheid – AUTOMATISCH recht op de VT  

2.   Als je ingeschreven bent bij de mutualiteit onder hoedanigheid van:  

 • Weeskind die beide ouders verloren hebben  
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen  

3.  Laag inkomen (GEEN automatisch recht -> na inkomensonderzoek)  

 • Iedereen kan in principe een verhoogde tegemoetkoming aanvragen op basis van een inkomensonderzoek. Standaard worden de bruto belastbare inkomsten van het voorgaande jaar onderzocht. Deze personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is een bepaald bedrag (voor een alleenstaande), te verhogen met een bepaald bedrag per persoon ten laste.  Via deze link vind je de grensbedragen opvragen die jaarlijks worden aangepast.  

Voor onderstaande kwetsbare groepen (= indicator) wordt hierop een uitzondering gemaakt en houdt men rekening met het maandinkomen van de laatste maand voor de aanvraag.   

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen en gehandicapten (zogenaamde WIGW-statuut)  
 • Personen die ten minste 1 jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn  
 • Eenoudergezinnen  

De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor jou als betrokkene als jouw personen ten laste. 

Meer info over de verhoogde tegemoetkoming kan je terugvinden op de website van je ziekenfonds of via het RIZIV. Of contacteer de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

2. Globaal Medisch Dossier (GMD) 

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) wordt opgemaakt door je vaste huisarts en verzamelt alle medische gegevens van jou als patiënt (totaalbeeld) in het elektronisch dossier. Dit maakt een betere individuele begeleiding en overleg tussen verschillende artsen en zorgverleners mogelijk.  

Je geniet van een 1/3de remgeldvermindering op raadplegingen of huisbezoeken van de huisarts. Ook krijg je een hogere terugbetaling voor een consult bij bepaalde specialisten, na een doorverwijzing van de huisarts. Ten slotte bevat het GMD ook een preventiemodule voor patiënten tussen 45 en 75 jaar om via een checklist preventieve gezondheidsmaatregelen te overlopen.  

Ereloonsupplementen bij niet-geconventioneerde of gedeeltelijk geconventioneerden worden niet terugbetaald en blijven volledig ten laste van de patiënt.  

Een GMD is gratis voor iedereen en jaarlijks verlengbaar. Je betaalt hiervoor jaarlijks +/- 32 euro aan de huisarts en krijgt deze vergoeding volledig terug van de mutualiteit. Je kunt ook vragen aan jouw huisarts om dit rechtstreeks te regelen met het ziekenfonds.   

Meer info vind je terug op de website van het RIZIV globaal medisch dossier.

3. Maximumfactuur (MAF) 

Je medische kosten kunnen jaarlijks hoog oplopen. De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat de medische kosten voor jou en je gezin beperkt blijven tot een bepaald plafond of maximumbedrag. Dit plafondbedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen.   

Het ziekenfonds houdt jaarlijks een “teller” (optelsom die jaarlijks vanaf 1 januari begint te lopen) bij en wanneer een bepaald plafondbedrag is bereikt, worden de medische kosten integraal terugbetaald. Je hoeft dus geen remgeld of persoonlijk aandeel meer te betalen. 

Er bestaan 4 types van de maximumfactuur (MAF).  Het hangt af van het type MAF hoeveel het maximumbedrag bedraagt dat van de kosten dat je zelf moet dragen (persoonlijk aandeel). 

Sociale MAF: De sociale MAF is bedoeld voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (ten minste 1 persoon van het gezin heeft verhoogde tegemoetkoming en geldt dus ook voor hun partner en personen ten laste).  Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. 

Inkomens- MAF of inkomensmaximumfactuur ; Dit is de maximumfactuur waarvoor iedereen in aanmerking komt en hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder. Het remgeld boven een bepaald plafond wordt volledig terugbetaald. Dat plafond hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het plafond.  

Ieder gezin en alle gezinsleden die officieel onder 1 dak wonen, kunnen in principe in aanmerking komen voor de inkomensMAF. Personen met een handicap of chronisch zieken kunnen als een ‘apart’ gezin worden beschouwd. Dit gegeven kan belangrijk zijn als zij willen inwonen bij een gezin met een hoog inkomen.   

De MAF statuut chronisch zieken: Indien er minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut van een chronische aandoening heeft, ligt het plafondbedrag lager.  

De MAF op grond van individuele titel (voor een kind jonger dan 19 jaar): Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming en ligt het maximumbedrag vast. Het bedrag van het kind ligt vast, ongeacht het gezinsinkomen. Het is dus een individueel recht!  

Meer info kan je bekomen via de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of via het RIZIV maximumfactuur  

4. Forfaitaire vergoedingen voor chronisch zieken 

a) Statuut van persoon met een chronische aandoening 

Als je aan een chronische aandoening lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je automatisch recht op het statuut chronische aandoening.  Op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds wordt bezorgd, geniet je automatisch van voordelen zoals de derdebetalersregeling of vermindering van het grensbedrag op het persoonlijk aandeel of de remgelden binnen de maximumfactuur (MAF). 

Meer info vind je via RIZIV statuut chronische aandoening

b) Zorgforfait voor chronische zieken 

Als je door een chronische ziekte sterk afhankelijk bent van anderen, beschermt een zorgforfait voor chronische zieken tegen hoge uitgaven voor gezondheidszorgen. Het jaarbedrag varieert naargelang je verlies van zelfredzaamheid en schommelt tussen +/- €330 en €660. Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe.  Meer info: RIZIV Zorgforfait chronisch zieken

c) Chronische wonden en actieve verbandmiddelen 

Als je last hebt van chronische en/of oncologische wonden, dan komt de verplichte ziekteverzekering tussen in de prijs van actieve verbandmiddelen. Hiervoor heb je een voorschrift nodig van je arts en een machtiging van het ziekenfonds. Meer info vind je via RIZIV terugbetaling chronische wonden en actieve verbandmiddelen

d) Pijnmedicatie voor chronische pijnpatiënten 

Als je aan chronische pijn lijdt, komt de verplichte ziekteverzekering in bepaalde gevallen tussen in de prijs van pijnstillers (volgens refertelijst van terugbetaalbare geneesmiddelen). Je ontvangt een vergoeding van deze pijnstillers op basis van een jaarmachtiging dat je kunt bekomen via je arts. Vergeet zeker niet om voor de aanvang van een kalenderjaar je arts hierover aan te spreken. De arts zal deze jaarlijkse machtiging aanvragen zodat je verder je vergoeding kunt blijven ontvangen. Meer info: RIZIV terugbetaling pijnmedicatie

e) Incontinentieforfait  

Als je last hebt van chronisch urineverlies of incontinentie, voorziet de verplichte ziekteverzekering een tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden (bedragen variëren tussen 173 euro en 523 euro). 

Meer info: RIZIV incontinentieforfait

f) Palliatief zorgforfait  

Als je ongeneeslijk ziek (palliatief) bent en thuis verzorgd wordt, heb je recht op een palliatief zorgforfait. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. Je hebt onder meer recht op volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts. Het statuut van palliatieve patiënt moet je via je huisarts aanvragen. Meer info vind je op de website van Palliatieve zorg Vlaanderen - palliatief zorgforfait

5. Vlaamse sociale bescherming

 Als Vlaming boven de 25 jaar betaal je jaarlijks een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Die jaarlijkse zorgpremie bedraagt 53 euro of 26 euro voor mensen met een laag inkomen. De Vlaamse Sociale Bescherming gebruikt die zorgpremies om 3 zorgbudgetten uit te betalen en tussen te komen in mobiliteitshulpmiddelen. Meer info over de zorgpremie vind je de website van de Vlaamse sociale bescherming.

a) Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Heb je thuis veel zorg nodig? Of verblijf je in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis?  

Dit is een zorgbudget van 130 euro/maand (niet belastbaar) voor mensen die veel zorg nodig hebben: 

 1. Ouderen die in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven. Hierbij is een automatische toekenning van het zorgbudget van toepassing via de organisatie. 

 1. Mensen van alle leeftijden die thuis veel zorg (of professionele) ondersteuning nodig hebben. Dit zorgbudget is niet bedoeld om de mantelzorger uit te betalen maar wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende persoon. 

 Maak een gratis afspraak met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of zorgkas voor advies. De maatschappelijk werker van het ziekenfonds maakt een inschaling van je zorgbehoevendheid en welke zorg je thuiskrijgt (meting zorgzwaarte). Via deze meting beslist je zorgkas of je in aanmerking komt voor een Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.

b) Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

Ben je boven de 65 jaar? Heb je een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

Dit heette vroeger de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden" en ressorteerde toen onder de FOD Sociale Zekerheid. Nu is het een Vlaams zorgbudget bedoeld voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Het maandelijks bedrag is afhankelijk van het inkomen en de zorgzwaarte (volgens 5 categorieën van zorgzwaarte). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en vind je via zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

c) Zorgbudget voor mensen met een handicap 

Heb je een erkende handicap en een beperkte vastgestelde ondersteuningsnood? Het zorgbudget voor mensen met een handicap wordt automatisch toegekend als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is een vast maandelijks (niet belastbaar) bedrag van 300 euro/maand dat uitbetaald wordt door de zorgkas verbonden aan je ziekenfonds. Meer info: zorgbudget mensen met een handicap

d) Mobiliteitshulpmiddelen  

Via de Vlaamse sociale bescherming kan je hulpmiddelen huren of kopen om zich te verplaatsen zoals een rolstoel, elektrische scooter, driewielfiets, duwwandelwagen, … Dit wordt toegekend als je lijdt aan een chronische ziekte, ouderdom of een beperking die een hulpmiddel nodig heeft voor een langere tijd of heel je leven.  

Het gaat dus niet om tijdelijke hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen die men uitleent bij bv. een beenbreuk of een operatie.  

Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, contacteer je eerst je huisarts of een gespecialiseerd team die je gezondheidsprobleem onderzoekt. Ze geven advies en bezorgen je een medisch getuigschrift. Je kunt met dit voorschrift naar een erkend bandagist of verstrekker gaan die je een hulpmiddel voorstelt op basis van je noden. Je hoeft zelf niets te betalen (buiten sommige supplementen), de factuur gaat rechtstreeks naar de zorgkas en wordt uitbetaald door de Vlaamse sociale bescherming. Meer info: Mobiliteitshulpmiddelen

6. Mantelzorgpremie (via de gemeente)

Word je regelmatig geholpen door familie, vrienden, buren, ...? Dan heb je misschien recht op een mantelzorgpremie die je kunt aanvragen bij de gemeente van je woonplaats. De mantelzorgpremie bedraagt meestal tussen de 120 en 300 euro per jaar en kan maar aan 1 mantelzorger per patiënt worden uitbetaald. Het is geen echte financiële vergoeding maar meer een vorm van erkenning voor de vrijwillige hulp. Je vraagt deze mantelzorgpremie aan via het gemeentehuis, bij het OCMW of het Sociaal Huis van je woonplaats. Meer info: Mantelzorgpremie

7. FOD Sociale Zekerheid 

Bij de Dienst-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kan je terecht voor een erkenning van je handicap, een aantal voordelen en tegemoetkomingen. Hieronder vind je een overzicht: 

 • Erkenning handicap 
 • Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Verhoogde kinderbijslag) 
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming 
 • Integratietegemoetkoming 
 • Parkeerkaart 
 • Belastingsvoordelen voor je eigen voertuig 
 • Verminderingskaart voor het openbaar vervoer 
 • Sociale en fiscale voordelen bij andere diensten 

a) Aanvraag attesten erkenning handicap 

Deze attesten ‘erkenning handicap’ zijn belangrijk voor het aanvragen van een parkeerkaart, verminderingskaart voor het openbaar vervoer, sociaal tarief gas en elektriciteit, sociaal telefoontarief, belastingsvoordelen voertuig, andere fiscale voordelen, automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming,… 

Het indienen van aanvragen, gebeurt in de tool My Handicap via de online applicatie ‘MyHandicap.belgium.be. Hier kan men nagaan op welke voordelen men eventueel recht heeft of kan men een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op: https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/index.htm 

Een tegemoetkoming aan gehandicapten bestaat uit een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en een integratietegemoetkoming (IT) uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid. 

b) Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

Ben je tussen 18 jaar en 65 jaar en heb je een erkende handicap? Heb je door je handicap onvoldoende dagen gewerkt op de algemene arbeidsmarkt of kan je niet meer werken? Misschien werk je wel maar kan je door je handicap één derde minder verdienen dan iemand zonder een handicap op de arbeidsmarkt zou verdienen? Dan heb je eventueel recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid. 

Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming hangt af van je gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van je gezin, de impact van je handicap op het verdienvermogen,  

Vanaf 65 jaar kan je terecht bij de Vlaamse Sociale Bescherming voor het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Meer info: zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

c) Integratietegemoetkoming (IT) 

Naast de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), heb je misschien ook recht op een integratietegemoetkoming (IT)? Ben je tussen 18 en 65 jaar en ondervind je ernstige problemen bij het uitvoeren van je activiteiten van het dagelijks leven zoals eten bereiden, wassen, poetsen, verplaatsen, …? 

De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van de graad van zelfredzaamheid bij het uitvoeren van je activiteiten van het dagelijks leven. Hierbij kijken ze naar je zelfredzaamheid of naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven. De arts van de FOD Sociale Zekerheid zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem. 

Aandachtspunt: Een tegemoetkoming aan gehandicapten is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het geval van arbeidsongeschiktheid. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je gehandicapt bent als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. 

8. Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger verhoogde kinderbijslag) 

Dit is een zorgtoeslag voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte zoals een handicap of ernstige aandoening. Het is een financiële ondersteuning bovenop de gewone kinderbijslag. . Het basisbedrag in het groeipakket (kinderbijslag) krijgt men tot het kind 21 jaar is en erkend werd door het agentschap Opgroeien, of tot 25 jaar als de jongere studeert. 

Vanaf 1 juni 2021 ontvang je geen zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte meer wanneer je tegelijkertijd een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) ontvangt 

Sinds 01/01/2019 moet je voor de aanvraag van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte aankloppen bij de uitbetaler van het Groeipakket. De medische evaluatie verloopt via de artsen van Kind & Gezin.  

Meer info via Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

9. OCMW – financiële steun voor medische en niet-medische kosten 

In uitzonderlijke gevallen, kan je een financiële tussenkomst krijgen van het OCMW bij medische zorgen. Het is een rechtstreekse tussenkomst bij de zorgverstrekker of het OCMW kan de toelating geven aan de zorgverstrekker om aan hen betaald te worden. Concreet zal het OCMW een medische kaart voor jou aanmaken.  

Deze financiële tussenkomst is bedoeld voor de betaling van ziekenhuisfacturen en doktersuitgaven, kosten voor aankopen van medicatie of paramedische behandelingen (tandarts, kinesitherapie, …). Een belangrijke voorwaarde is dat je behoeftig bent en over onvoldoende middelen beschikt om menswaardig te leven en je medische kosten te betalen. Het OCMW zal een sociaal onderzoek uitvoeren en bekijkt je gezinssituatie, je inkomsten en schulden en je verblijfssituatie. 

Als je als Belg en niet meer in regel bent met je ziekenfonds, kan het OCMW je begeleiden om bij het ziekenfonds aan te sluiten. Ondertussen is het mogelijk dat het OCMW – na een grondig sociaal onderzoek- bepaalde medische kosten betaalt. 

Indien je geen geldige verblijfspapieren in België kan voorleggen, kan je eventueel medische hulp krijgen onder de term ‘dringende medische hulp’. De OCMW-steun beperkt zich niet tot de dringende medische zorgen die op dat moment medisch noodzakelijk is. Dringende medische hulp is de tussenkomst in de medische en farmaceutische kosten voor de personen die niet de Belgische nationaliteit hebben én in België verblijven én niet beschikken over geldige verblijfspapieren.  De OCMW-steun beperkt zich echter niet tot de ‘dringende geneeskundige hulpverlening’ die nodig is onmiddellijk na een ongeval of bij een ernstige ziekte. Het OCMW zal ook tussenkomen in medische zorgen die “medisch noodzakelijk” zijn, het kan hier bijvoorbeeld gaan om een medisch onderzoek, een behandeling bij een kinesist of een simpel bezoek aan de huisarts. Deze medische noodzaak wordt bepaald door een arts. 

Als asielzoeker in België heb je recht op materiële en medische hulpverlening door Fedasil. Je ontvangt medische hulp via de open of gesloten opvangcentra van Fedasil. Hierbij kan je geen beroep doen op een OCMW-tussenkomst. Enkel voor de asielzoekers die in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW verblijven of financiële OCMW-steun ontvangen, kan het OCMW instaan voor de tussenkomst in medische en farmaceutische kosten. 

Via onderstaande links vind je meer info:

10. Haarprothese (pruik)  

Door je behandeling met chemo-of radiotherapie kan er mogelijk haarverlies optreden. Bespreek met je arts de eventuele mogelijkheden van hoofdhuidkoeling tegen haarverlies bij chemotherapie.  

Indien je het financieel moeilijk hebt, steunt het Geef om Haar Fonds (Think Pink) bij de aankoop van een pruik of mutsje. 

Pruiken van echt mensenhaar zijn het duurste en gaan het minst lang mee. Er zit ook veel verschil in de kwaliteit dus informeer je goed bij een gespecialiseerde kapper of pruikenzaak. Pruiken van mensenhaar vergen ook meer onderhoud (wassen, kammen en stylen) dan synthetische pruiken. Je hebt recht op een tussenkomst van het ziekenfonds bij de aankoop van een pruik en soms komt je hospitalisatieverzekering ook tussen in de kosten.  

De prijzen variëren erg naargelang de kwaliteit van de pruiken. De goedkoopste zijn de synthetische pruiken en de standaardpruiken waar de gemiddelde prijs ligt tussen 200 en 500 euro. Maatwerk en pruiken met echt mensenhaar zijn het duurste, gemiddeld 2000 euro per pruik.  

Raadpleeg zeker vooraf je ziekenfonds voor een tussenkomst bij de aankoop van je pruik. Sinds begin 2022 is de BTW verlaagd van 21% naar 6% waardoor je een pak minder betaalt. Je bezorgt een aanvraagformulier ingevuld door je behandelend arts en de factuur van je pruik aan het ziekenfonds. Mannen en vrouwen die door chemotherapie of bestraling van het hoofd volledig kaal worden, kunnen van het ziekenfonds een tussenkomst voor een pruik krijgen. Daarnaast zijn er enkele organisaties die een flinke financiële bijdrage leveren voor aankoop van een pruik voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 

Je kunt ook een tweedehandspruik aanschaffen. Enkele organisaties in Vlaanderen verzamelen gebruikte pruiken. Ze reinigen deze en bieden deze opnieuw aan via de ziekenhuizen. Vraag bij de sociale dienst van je ziekenhuis of u een tweedehandspruik kunt aanschaffen. Enkele organisaties in ons land verzamelen immers gebruikte pruiken, reinigen ze en bieden ze opnieuw aan via sommige ziekenhuizen. Je vindt hier de organisaties die pruiken inzamelen voor hergebruik